A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2018

   


  Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 roku

  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.  

   Uchwała Nr III/22/2018


  Uchwała Nr III/21/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 roku

  w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   Uchwała Nr III/21/2018


  Uchwała Nr III/20/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 roku

  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

   Uchwała Nr III/20/2018


  Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 roku

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Domanice  na 2019 rok.

   Uchwała Nr III/19/2018


  Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 roku

  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domanice na 2019 rok

   Uchwała Nr III/18/2018


  Uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 roku

  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

   Uchwała Nr III/12/2018


  Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 listopada 2018 roku

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2019. 

  Uchwała Nr II/11/2018


  Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 listopada 2018 roku

  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok".

   Uchwała Nr II/10/2018


  Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 listopada 2018 roku

  w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Domanice  na lata 2019-2021.

  Uchwała Nr II/9/2018


  Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 listopada 2018 roku

  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Domanice.

   Uchwała Nr II/7/2018


  Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 listopada 2018 roku

  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.

   Uchwała Nr II/6/2018


  Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 roku

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

  Uchwała Nr III/17/2018


  Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 listopada 2018 roku

  w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw w Gminie Domanice.

   Uchwała Nr II/8/2018


  Uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Domanice  z dnia 21 listopada 2018 roku

  w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Domanice.

  Uchwała Nr I/4/2018


  Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Domanice  z dnia 21 listopada 2018 roku

  w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Gminy Domanice.

   Uchwała Nr I/3/2018


  Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Domanice  z dnia 21 listopada 2018 roku

  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domanice.

   Uchwała Nr I/2/2018


  Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Domanice  z dnia 21 listopada 2018 roku

  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Domanice.

   Uchwała Nr I/1/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Zażelazna.

   Uchwała Nr XXXVIII/253/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Śmiary-Kolonia.

   Uchwała Nr XXXVIII/252/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Przywory Małe.

   Uchwała Nr XXXVIII/251/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Przywory Duże.

   Uchwała Nr XXXVIII/250/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Podzdrój.

   Uchwała Nr XXXVIII/249/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Pieńki.

   Uchwała Nr XXXVIII/248/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Olszyc-Folwark.

   Uchwała Nr XXXVIII/247/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Olszyc Włościański.

   Uchwała Nr XXXVIII/246/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/245/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Olszyc Szlachecki.

   Uchwała Nr XXXVIII/245/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Kopcie.

   Uchwała Nr XXXVIII/244/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Emilianówka.

   Uchwała Nr XXXVIII/243/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Domanice-Kolonia.

   Uchwała Nr XXXVIII/242/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Domanice.

   Uchwała Nr XXXVIII/241/2018


  Uchwała Nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Sołectwa  Czachy.

   Uchwała Nr XXXVIII/240/2018


  Uchwała Nr XXXVII/225/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 27 września 2018 roku

  w  sprawie  uchwalenia  Statutu Gminy Domanice.

   Uchwała Nr XXXVII/225/2018


  Uchwała Nr XXXVII/224/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 27 września 2018 roku

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

  Uchwała Nr XXXVII/224/2018


  Uchwała Nr XXXVII/223/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 27 września 2018 roku

  w sprawie przyjęcia zadania do realizacji w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice.

   Uchwała Nr XXXVII/223/2018


  Uchwała Nr XXXVI/206/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 20 sierpnia 2018 roku

  w sprawie uchylenia Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi.

  Uchwała Nr XXXVI/206/2018


  Uchwała Nr XXXVI/205/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 20 sierpnia 2018 roku

  w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czachy

   Uchwała Nr XXXVI/205/2018


  Uchwała Nr XXXV/202/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XXXV/202/2018


  Uchwała Nr XXXV/201/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Domanice określonej, jako działkę Nr 265 o pow. 0,20 ha położonej w obrębie wsi Kopcie.

  Uchwała Nr XXXV/201/2018


  Uchwała Nr XXXV/200/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Doman

   Uchwała Nr XXXV/200/2018


  Uchwała Nr XXXV/199/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domanice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

   Uchwała Nr XXXV/199/2018


  Uchwała Nr XXXV/198/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Domanice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

   Uchwała Nr XXXV/198/2018


  Uchwała Nr XXXIV/194/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 4 maja 2018 roku

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domani

   Uchwała Nr XXXIV/194/2018


  Uchwała Nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 roku

  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Domanice.

   Uchwała Nr XXXIII/193/2018


  Uchwała Nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 roku

  w sprawie podziału Gminy Domanice na stałe obwody głosowania.

   Uchwała Nr XXXIII/192/2018


  Uchwała Nr XXXIII/191/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 roku

  w sprawie podziału Gminy Domanice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

   Uchwała Nr XXXIII/191/2018


  Uchwała Nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 roku

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Domanice w 2018 roku.

   Uchwała Nr XXXIII/190/2018


  Uchwała Nr XXXII/185/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku

  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Domanice publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

  Uchwała Nr XXXII/185/2018

   


  Uchwała Nr XXXII/184/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku

  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Wójta Gminy Domanice uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego

  Uchwała Nr XXXII/184/2018

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 30.01.2019
  Podpisał: Krystyna Pietrzak
  Dokument z dnia: 30.01.2019
  Dokument oglądany razy: 1230
Urząd Gminy Domanice