A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2017

  Uchwała Nr XXXI/179/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 roku

  w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej  skargi na działalność  Wójta Gminy Domanice.

   Uchwała Nr XXXI/179/2017


  Uchwała Nr XXXI/178/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 roku

  w sprawie przyjęcia: Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla gminy Domanice  na lata 2018-2022.

  Uchwała Nr XXXI/178/2017


  Uchwała Nr XXXI/177/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 roku

  w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, podziału środków oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2018 r. pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady  kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane.

   Uchwała Nr XXXI/177/2017


  Uchwała Nr XXX/173/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2017 roku

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

  Uchwała Nr XXX/173/2017


  Uchwała Nr XXX/172/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2017 roku

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Domanice na 2018 rok.

  Uchwała Nr XXX/172/2017


  Uchwała Nr XXX/171/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2017 roku

  w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Domanice  na 2018 rok.

  Uchwała Nr XXX/171/2017


  Uchwała Nr XXIX/169/2017 Rada Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r.

  w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Domanicach.

  Uchwała Nr XXIX/169/2017


  Uchwała Nr XXIX/168/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r.

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Domanice.

   Uchwała Nr XXIX/168/2017


  Uchwała Nr XXIX/167/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r.

  w sprawie przyjęcia zadania do realizacji w zakresie zimowego odśnieżania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XXIX/167/2017


  Uchwała Nr XXIX/166/2017 Rada Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r.

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018.

   Uchwała Nr XXIX/166/2017


  Uchwała Nr XXIX/165/2017 Rada Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r.

  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

  Uchwała Nr XXIX/165/2017


  Uchwała Nr XXIX/164/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r.

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej imienia 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach-Kolonii w ośmioletnią Szkołę Podstawową imienia 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach-Kolonii.

  Uchwała Nr XXIX/164/2017


  Uchwała Nr XXIX/163/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r.

  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej imienia Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową imienia Żołnierzy Pierwszego Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w Olszycu Szlacheckim.

   Uchwała Nr XXIX/163/2017


  Uchwała Nr XXVIII/161/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2017 roku

  w sprawie  wyrażenia zgody na realizację Projektu „ SRS VIII. Szkoła Równych Szans VIII edycja”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Uchwała Nr XXVIII/161/2017


  Uchwała Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Domanice  z dnia 30 sierpnia 2017 roku

  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2017.

  Uchwała Nr XXVIII/160/2017


  Uchwała  Nr XXVII/157/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2017 roku

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej    w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł. Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej  nr 3655W Domanice-Mroczki-Gostchorz na odcinku Domanice-Mroczki - dotacja dla Powiatu Siedleckiego.

  Uchwała Nr XXVII/157/2017


  Uchwała  Nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2017 roku

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Domanice.

  Uchwała Nr XXVII/154/2017


  Uchwała  Nr XXVII/153/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2017 roku

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XXVII/153/2017


  Uchwała  Nr XXVII/152/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2017 roku

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domanice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.  

  Uchwała Nr XXVII/152/2017


  Uchwała  Nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2017 roku

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Domanice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

  Uchwała Nr XXVII/151/2017


  Uchwała Nr XXVI/150/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 28 kwietnia 2017 roku

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 zł. Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania  pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3655W Domanice-Mroczki-Gostchorz na odcinku Domanice-Mroczki – dotacja dla Powiatu Siedleckiego.

  Uchwała Nr XXVI/150/2017


  Uchwała Nr XXVI/149/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 28 kwietnia 2017 roku  

  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/135/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  Uchwała Nr XXVI/149/2017


  Uchwała Nr XXV/146/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpoadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

  Uchwała Nr XXV/146/2017


  Uchwała Nr XXV/145/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2017 roku.

  Uchwała Nr XXV/145/2017


  Uchwała Nr XXV/144/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania    opłat za kształcenie nauczycieli w 2017 r.

  Uchwała Nr XXV/144/2017


  Uchwała  Nr XXV/143/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice.

  Uchwała Nr XXV/143/2017


  Uchwała Nr XXV/142/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice, do postepowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

  Uchwała Nr XXV/142/2017


  Uchwała Nr XXV/141/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postpowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkoła podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice

  Uchwała Nr XXV/141/2017


  Uchwała Nr XXV/140/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 roku

  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019r.

  Uchwała Nr XXV/140/2017


  Uchwała Nr XXIV/134/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 31 stycznia 2017 roku

  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Wójta Gminy Domanice uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 

  Uchwała Nr XXIV/134/2017


  Uchwała Nr XXIV/133/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 31 stycznia 2017 roku

  w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  Uchwała Nr XXIV/133/2017

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 11.01.2018
  Podpisał: Krystyna Pietrzak
  Dokument z dnia: 11.01.2018
  Dokument oglądany razy: 1453
Urząd Gminy Domanice