A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2016

  Uchwała Nr XXIII/130/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 roku

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Domanice na rok 2017.

  Uchwała Nr XXIII/130/2016


  Uchwała Nr XXII/125/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016 roku

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w gminie Domanice  w 2017r.

  Uchwała Nr XXII/125/2016


  Uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016 roku

  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

  Uchwała Nr XXII/124/2016


  Uchwała Nr XXII/123/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016 roku

  w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Domanice  na 2017 rok.

  Uchwała Nr XXII/123/2016


  Uchwała Nr XXII/122/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016 roku

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Uchwała Nr XXII/122/2016


  Uchwała Nr XX/118/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września  2016 roku

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu na wykonanie zadania pn.” Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych Nr 3635W w miejscowości Domanice i Nr 3652 W na odcinku od miejscowości Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki 

  Uchwała Nr XX/118/2016


  Uchwała Nr XX/117/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września  2016 roku

  w sprawie przyjęcia zadania do realizacji w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice 

  Uchwała Nr XX/117/2016


  Uchwała Nr XX/116/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września  2016 roku

  W sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki Nr 815/1 o pow. 0,8342 ha położonej w obrębie  wsi Emilianówka gm. Domanice

  Uchwała Nr XX/116/2016


  Uchwała Nr XX/115/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września  2016 roku

  w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z tytułu udziału w pracach Rady Gminy Domanice 

  Uchwała Nr XX/115/2016


  Uchwała Nr XX/114/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września  2016 roku

  w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XX/114/2016


  Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku

  zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uchwała Nr XIX/110/2016


  Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku

  w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy  Domanice.

  Uchwała Nr XIX/109/2016


  Uchwała Nr XIX/108/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku

  w sprawie uchwalenia przystąpienia Gminy Domanice do projektu „Czyste powietrze – budowa instalacji proekologicznych w Gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry.

  Uchwała Nr XIX/108/2016


  Uchwała Nr XIX/107/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016 roku

  w sprawie uchwalenia przystąpienia Gminy Domanice do projektu „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE.

  Uchwała Nr XIX/107/2016


  Uchwała Nr XVIII/104/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 20 lipca 2016 roku

  w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/100/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Domanice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

  Uchwała Nr XVIII/104/2016


  Uchwała Nr XVII.101.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach.

  Uchwała Nr XVII.101.2016


  Uchwała Nr XVII.100.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Domanice nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

  Uchwała Nr XVII.100.2016


  Uchwała Nr XVII.99.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  W sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  Uchwała Nr XVII.99.2016


  Uchwała Nr XVII.98.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

  Uchwała Nr XVII.98.2016


  Uchwała Nr XVII.97.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku 

  w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uchwała Nr XVII.97.2016


  Uchwała Nr XVII.96.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  Uchwała Nr XVII.96.2016


  Uchwała Nr XVII.95.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy  Domanice.

  Uchwała Nr XVII.95.2016


  Uchwała Nr XVII.92.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domanice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

  Uchwała Nr XVII.92.2016


  Uchwała Nr XVII.91.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016 roku

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Domanice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2015 rok.

  Uchwała Nr XVII.91.2016


  Uchwała Nr XVI.90.2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 maja 2016 roku

  w sprawie uczczenia 25-lecia odrodzonego samorządu Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XVI.90.2016


  Uchwała Nr XV/89/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 kwietnia 2016 roku

  Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XV/89/2016


  Uchwała Nr XIV/87/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2016 roku

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2016 roku.

  Uchwała Nr XIV/87/2016


  Uchwała Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016 roku

  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Wójta Gminy Domanice uprawnień do nagrody jubileuszowej.

  Uchwała Nr XIII/83/2016


  Uchwała Nr XIII/82/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016 roku

  w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku w sprwie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa,  wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

  Uchwała Nr XIII/82/2016


  Uchwała Nr XIII/81/2016 Rady Gminy Domanice  z dnia 24 lutego 2016 roku

  w sprawie przyjęcia Planu  gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Domanice współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Uchwała Nr XIII/81/2016


  Uchwała Nr XII/78/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016 roku

  w sprawie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójta Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XII/78/2016


  Uchwała Nr XII/77/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016 roku

  w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XII/77/2016


  Uchwała Nr XII/76/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016 roku

  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzących przez Gminę Domanice, liczbę puntów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

  (uchwała oczekująca na publikację w Dzienniku Urzędowych Województwa Mazowieckiego)

   Uchwała Nr XII/76/2016


  Uchwała Nr XII/75/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016 roku

  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Domanice jest organem prowadzącym, liczbę puntów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

  (uchwała oczekująca na publikację w Dzienniku Urzędowych Województwa Mazowieckiego)

  Uchwała Nr XII/75/2016

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 13.02.2017
  Podpisał: Krystyna Pietrzak
  Dokument z dnia: 13.02.2017
  Dokument oglądany razy: 1844
Urząd Gminy Domanice