A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2020

  Uchwała Nr XXI/139/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

   Uchwała Nr XXI/139/2020


  Uchwała Nr XXI/135/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku

  w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2021 roku

   Uchwała Nr XXI/135/2020


  Uchwała Nr XXI/134/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 16 grudnia 2020 roku

  w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Domanice na 2021 rok

   Uchwała Nr XXI/134/2020


  Uchwała Nr XX/133/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020 roku

  w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej

   Uchwała Nr XX/133/2020


  Uchwała Nr XX/131/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020 roku

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2021

   Uchwała Nr XX/131/2020


  Uchwała Nr XX/130/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020 roku

  w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 - 2026

  Uchwała Nr XX/130/2020


  Uchwała Nr XX/129/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020 roku

  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

   Uchwała Nr XX/129/2020


  Uchwała Nr XX/128/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Domanice realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, należących do Powiatu Siedleckiego, znajdujących się na terenie Gminy Domanice

   Uchwała Nr XX/128/2020


  Uchwała Nr XX/127/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przechodu i przejazdu na działce o nr ew. 815/2, obręb wsi Emilianówka, Gmina Domanice

   Uchwała Nr XX/127/2020


  Uchwała Nr XX/126/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020 roku

  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domanice na 2021 rok

    Uchwała Nr XX/126/2020


  Uchwała Nr XX/125/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020 roku

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Domanice

   Uchwała Nr XX/125/2020


  Uchwała Nr XX/124/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 26 listopada 2020 roku

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

   Uchwała Nr XX/124/2020


  Uchwała Nr XIX/121/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2020 roku

  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Domanice

  Uchwała Nr XIX/121/2020


  Uchwała Nr XIX/120/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2020 roku

  w sprawie uzupełniania składu Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Domanice 

  Uchwała Nr XIX/120/2020


  Uchwała Nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego 

  Uchwała Nr XVIII/119/2020


  Uchwała Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3654W Kaczory – Łupiny – Domanice” – dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego

   Uchwała Nr XVIII/118/2020


  Uchwała Nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie wspólnej obsługi Finansowo - Księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Domanice

  Uchwała Nr XVIII/115/2020


  Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

  Uchwała Nr XVIII/114/2020


  Uchwała Nr XVIII/113/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Domanice na rok szkolny 2020/2021 

  Uchwała Nr XVIII/113/2020


  Uchwała Nr XVIII/112/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Kopcie 

  Uchwała Nr XVIII/112/2020


  Uchwała Nr XVIII/111/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2020 roku 

  Uchwała Nr XVIII/111/2020


  Uchwała Nr XVIII/110/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa 

  Uchwała Nr XVIII/110/2020


  Uchwała Nr XVIII/109/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Domanice 

  Uchwała Nr XVIII/109/2020


  Uchwała Nr XVIII/108/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domanice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

  Uchwała Nr XVIII/108/2020


  Uchwała Nr XVIII/107/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Domanice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 

  Uchwała Nr XVIII/107/2020


  Uchwała Nr XVIII/106/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domanice wotum zaufania 

  Uchwała Nr XVIII/106/2020


  Uchwała Nr XVIII/105/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Zagospodarowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Domanice 

  Uchwała Nr XVIII/105/2020


  Uchwała Nr XVIII/104/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie uzupełniania składów stałych komisji Rady Gminy Domanice 

  Uchwała Nr XVIII/104/2020


  Uchwała Nr XVIII/103/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku

  w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Domanice 

  Uchwała Nr XVIII/103/2020


  Uchwała Nr XVII/100/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 18 lutego 2020 roku

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Domanice na rok 2021.

   Uchwała Nr XVII/100/2020


  Uchwała Nr XVII/99/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 18 lutego 2020 roku

  w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku.

   Uchwała Nr XVII/99/2020


  Uchwała Nr XVII/98/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 18 lutego 2020 roku

  w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała Nr XVII/98/2020


  Uchwała Nr XVII/97/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 18 lutego 2020 roku

  w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie finansowania oświat

   Uchwała Nr XVII/97/2020


  Uchwała Nr XVII/96/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 18 lutego 2020 roku

  w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Domanice oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.

  Uchwała Nr XVII/96/2020

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 04.01.2021
  Podpisał: Marcin Rombel
  Dokument z dnia: 04.01.2021
  Dokument oglądany razy: 639
Urząd Gminy Domanice