A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2019

   Uchwała Nr XV/86/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice.

   Uchwała Nr XV/86/2019


  Uchwała Nr XV/85/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Domanice Nr XIV/73/2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2019 roku.

  Uchwała Nr XV/85/2019


  Uchwała Nr XV/84/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  Uchwała Nr XV/84/2019


  Uchwała Nr XV/83/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

  Uchwała Nr XV/83/2019


  Uchwała Nr XV/82/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  zmieniająca Uchwałę Nr XXII/150/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Domanice oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

   Uchwała Nr XV/82/2019


  Uchwała Nr XV/81/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Domanice na rok szkolny 2019/2020.

   Uchwała Nr XV/81/2019


  Uchwała Nr XV/80/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Domanice na 2020 rok.

   Uchwała Nr XV/80/2019


  Uchwała Nr XV/79/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  w sprawie rozpatrzenia wniosku Mieszkańca Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XV/79/2019


  Uchwała Nr XV/78/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XV/78/2019


  Uchwała Nr XV/77/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019 roku

  w sprawie zatwierdzenia projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1. Edukacja ogólna.

  Uchwała Nr XV/77/2019


  Uchwała Nr XIV/76/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2019 roku

  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Domanice na 2020 rok.

   Uchwała Nr XIV/76/2019


  Uchwała Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2019 roku

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

  Uchwała Nr XIV/74/2019


  Uchwała Nr XIV/73/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2019 roku

  w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu na terenie Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XIV/73/2019


  Uchwała Nr XIV/72/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2019 roku

  w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Domanice na lata 2020-2023.

   Uchwała Nr XIV/72/2019


  Uchwała Nr XIV/71/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2019 roku

  w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2020r.

  Uchwała Nr XIV/71/2019


  Uchwała Nr XIV/70/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2019 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Domanice nieruchomości położonej w miejscowości Domanice-Kolonia.

   Uchwała Nr XIV/70/2019


  Uchwała Nr XIII/67/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 października 2019 roku

  w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”.

  Uchwała Nr XIII/67/2019


  Uchwała Nr XII/64/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Domanice realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych, należących do Powiatu Siedleckiego, znajdujących się na terenie Gminy Domanice

  Uchwała Nr XII/64/2019


  Uchwała Nr XII/63/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 roku

  w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Domanice

  Uchwała Nr XII/63/2019


  Uchwała Nr XII/62/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 roku

  w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XII/62/2019


  Uchwała Nr XII/61/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 roku

  zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr X/50/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 roku.

  Uchwała Nr XII/61/2019


  Uchwała Nr XII/60/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 roku

  w sprawie zarządzenia poboru od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  Uchwała Nr XII/60/2019


  Uchwała Nr XII/59/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 roku

  w sprawie stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum w Domanicach-Kolonii

  Uchwała Nr XII/59/2019


  Uchwała Nr XI/56/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 25 czerwca 2019 roku

  w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów z tytułu udziału w pracach Rady Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XI/56/2019


  Uchwała Nr XI/55/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 25 czerwca 2019 roku

  w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XI/55/2019


  Uchwała Nr XI/54/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 25 czerwca 2019 roku

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domanice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

  Uchwała Nr XI/54/2019


  Uchwała Nr XI/53/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 25 czerwca 2019 roku

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domanice za 2018 rok.

  Uchwała Nr XI/53/2019


  Uchwała Nr XI/52/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 25 czerwca 2019 roku

  w sprawie wyrażenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Domanice.

  Uchwała Nr XI/52/2019


  Uchwała Nr X/51/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 roku

  w sprawie przywrócenia dla miejscowości „Pieńki” nazwy „Jastrzębie-Pieńki” i przywrócenia dla miejscowości „Śmiary-Kolonia” nazwy „Jastrzębie-Śmiary-Kolonia”.

  Uchwała Nr X/51/2019


  Uchwała Nr X/50/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 roku

  w sprawie wynagrodzenia dla nauczycieli.

  Uchwała Nr X/50/2019


  Uchwała Nr X/49/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 roku

  w sprawie ustalenia planu sieci.

  Uchwała Nr X/49/2019


  Uchwała Nr X/47/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 roku

  w sprawie rozpoznania skargi mieszkańca Gminy Domanice.

  Uchwała Nr X/47/2019


  Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 8 kwietnia 2019 roku

  w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej i. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach-Kolonii.

  Uchwała Nr IX/45/2019


  Uchwała Nr VIII/44/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 roku

  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Domanice.

  Uchwała Nr VIII/44/2019


  Uchwała Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 roku

  w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Domanice.

  Uchwała Nr VIII/43/2019


  Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 roku

  w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domanice.

  Uchwała Nr VIII/42/2019


  Uchwała Nr VIII/41/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 roku

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2019 roku.

  Uchwała Nr VIII/41/2019


  Uchwała Nr VIII/40/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 roku

  w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

  Uchwała Nr VIII/40/2019


  Uchwała Nr VIII/39/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 roku

  w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

  Uchwała Nr VIII/39/2019


  Uchwała Nr VII/36/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2019 roku

  w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, oraz ustalenia maksymalnej  kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane.

   Uchwała Nr VII/36/2019


  Uchwała Nr VII/35/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2019 roku

  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

   Uchwała Nr VII/35/2019


  Uchwała Nr VII/34/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2019 roku

  w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Domanice.

   Uchwała Nr VII/34/2019


  Uchwała Nr VII/33/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2019 roku

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Domanice.

   Uchwała Nr VII/33/2019


  Uchwała Nr VII/32/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2019 roku

  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii.

   Uchwała Nr VII/32/2019


  Uchwała Nr VI/31/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 8 lutego 2019 roku

  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii.

   Uchwała Nr VI/31/2019


  Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 stycznia 2019 roku

  w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domanice.

  Uchwała Nr V/30/2019


  Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 stycznia 2019 roku

  w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

   Uchwała Nr V/29/2019


  Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 stycznia 2019 roku

  w sprawie stwierdzenia nabycia przez Wójta Gminy Domanice uprawnień do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

   Uchwała Nr V/28/2019


  Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 stycznia 2019 roku

  w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domanice.

  Uchwała Nr V/27/2019

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 23.01.2020
  Podpisał: Marcin Rombel
  Dokument z dnia: 23.01.2020
  Dokument oglądany razy: 980
Urząd Gminy Domanice