A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

  2015

  Uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku

  w sprawie uchwalenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Domanice do roku 2020.

  Uchwała Nr XI/73/2015


  Uchwała Nr XI/72/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku

  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Domanice na rok 2016.

  Uchwała Nr XI/72/2015


  Uchwała Nr XI/71/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku

  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia.

  Uchwała Nr XI/71/2015


  Uchwała Nr XI/70/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku

  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w 2016r.

  Uchwała Nr XI/70/2015


  Uchwała Nr XI/69/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku  

  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii w Gminie Domanice  na lata 2016-2019.

  Uchwała Nr XI/69/2015


  Uchwała Nr XI/68/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17  grudnia 2015r.  

  w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

  Uchwała Nr XI/68/2015


  Uchwała Nr XI/67/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015 roku

  w sprawie zmiany Uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

  Uchwała Nr XI/67/2015


  Uchwała Nr X/63/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku

  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji.

  Uchwała Nr X/63/2015


   

  Uchwała Nr X/61/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku

   w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Domanice na 2016 rok.

  Uchwała Nr X/61/2015


  Uchwała Nr X/60/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku

  w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Domanice  na lata 2016-2020.

  Uchwała Nr X/60/2015


  Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015 roku

  w sprawie przyjęcia od Powiatu Siedleckiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice.

  Uchwała Nr IX/50/2015


  Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015 roku 

  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Domanice.

  Uchwała Nr IX/49/2015


  Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015 roku

  w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Domanice  na lata 2016-2018.

  Uchwała Nr IX/48/2015


  Uchwała Nr VIII/45/2015  Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015 roku

  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/219/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia  regulaminu korzystania z sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Domanice.

  Uchwała Nr VIII/45/2015


  Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015 roku

  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł. Powiatowi Siedleckiemu  na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3653W Olszyc Włościański-Żebrak.

  Uchwała Nr VIII/44/2015


  Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015 roku

  w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej  dla Gminy Domanice.

  Uchwała Nr VIII/43/2015


  Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015 roku

   w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Domanice.

  Uchwała Nr VIII/42/2015


  Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 czerwca 2015 roku

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Domanice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

  Uchwała Nr VII/38/2015


  Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 czerwca 2015 roku

  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Domanice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

  Uchwała Nr VII/37/2015


  Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy w Domanicach z dnia 18 maja 2015 roku

  w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna na wybudowanie (posadowienie) napowietrznej, dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 KV Kozienice-Siedlce Ujrzanów wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do jej realizacji na działce  Nr 600 w miejscowości Kopcie.

  Uchwała Nr VI/36/2015


  Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015 roku

  w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu uch rozliczenia.

  uchwała nr VI.34.2015.pdf


  Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Domanice  z dnia 18 maja 2015 roku

  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Domanice Nr V/25/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Domanice w 2015r.

  Uchwała Nr VI/33/2015


  Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki Nr 438/9 o pow.0,0125ha położonej w obrębie wsi Olszyc Szlachecki.

   Uchwała Nr V/32/2015


  Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2015 roku.

  Uchwała Nr V/31/2015


   Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

  Uchwała Nr V/30/2015


  Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.

  Uchwała Nr V/29/2015


  Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Domanice.

  Uchwała Nr V/26/2015


  Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015 roku

  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Domanice w 2015 r.

  Uchwała Nr V/25/2015


  Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2015 roku

  w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

  Uchwała Nr IV/24/2015

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 26.02.2016
  Podpisał: Krystyna Pietrzak
  Dokument z dnia: 26.02.2016
  Dokument oglądany razy: 1656
Urząd Gminy Domanice