A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 10.07.2019, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja treści

  Statut

  Statut Gminy Domanice

  Statut Gminy Domanice


  Załącznik do uchwały Nr XXVIII/150/2010

  mswordstatut


  Rady Gminy Domanice
  z dnia 29 kwietnia 2010 roku

  S T A T U T G M I N Y D O M A N I C E
  DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE
  § 1

  1. Mieszkańcy Gminy Domanice tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
  2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
  1) „Gminie” – należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową Gminy Domanice oraz
  jej terytorium,
  2) „Radzie Gminy” – należy przez to rozumieć Radę Gminy Domanice,
  3) „Przewodniczącym Rady” – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy
  Domanice,
  4) „Wójcie” – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Domanice,
  5) „Komisji Rady” – należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Domanice,
  6) „Urzędzie Gminy” – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Domanice,
  7) „Sekretarzu” – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Domanice,
  8) „Skarbniku” – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Domanice,
  9) „Sołectwie” – należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Gminy,
  10) „Statucie” – należy przez to rozumieć niniejszy Statut Gminy,
  11) „Jednostce organizacyjnej” – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne utworzone
  na podstawie odrębnych ustaw.

  § 2

  1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 4 687 ha.
  2. W granicach Gminy znajdują się następujące wsie: Czachy, Domanice, Domanice-Kolonia,
  Emilianówka, Kopcie, Olszyc-Folwark, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Pieńki,
  Podzdrój, Przywory Duże, Przywory Małe, Śmiary-Kolonia i Zażelazna.

  § 3

  Organami Gminy Domanice są Rada Gminy Domanice i Wójt Gminy Domanice.

  DZIAŁ II. RADA GMINY

  Rozdział 1. Przewodniczący Rady Gminy

  § 4

  1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady Gminy i prowadzi jej obrady, a w szczególności:
  1) zwołuje sesje Rady Gminy i ustala ich porządek obrad oraz listę zapraszanych gości,
  2) przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem,
  3) przedstawia propozycję planu pracy Rady Gminy oraz zapewnia jego realizację,
  4) koordynuje plany pracy poszczególnych Komisji Rady,
  5) organizuje i koordynuje współpracę między Komisjami Rady,
  6) nadaje bieg inicjatywom uchwałodawczym skierowanym do Rady Gminy,
  7) podpisuje uchwały Rady Gminy i protokoły z obrad Rady Gminy,
  8) przekazuje Wójtowi Gminy uchwały Rady Gminy do realizacji,
  9) zarządza korespondencją kierowaną do Rady Gminy,
  10) reprezentuje Radę Gminy na zewnątrz.
  2. Przewodniczący Rady może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań
  Wiceprzewodniczącego Rady.
  3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, jego zadania wykonuje
  Wiceprzewodniczący.

  Rozdział 2. Tryb pracy Rady Gminy

  Postanowienia ogólne
  § 5

  1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę
  potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek co najmniej
  5 radnych, Rada Gminy może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym
  wyznaczonym terminie.
  3. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady może zorganizować sesję na dwóch
  posiedzeniach.
  4. O sesji Rady Gminy należy zawiadomić pisemnie radnych oraz sołtysów co najmniej
  na 3 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia,
  dołączając porządek obrad wraz z projektami uchwał.
  5. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad i zawiadamia
  ustnie na posiedzeniu. Radnych obecnych uznaje się za powiadomionych.
  6. Radnych nieobecnych zawiadamia się niezwłocznie o terminie nowego posiedzenia.

  § 6

  Przewodniczący rady zwołuje sesję nadzwyczajną na pisemny wniosek złożony przez Wójta Gminy lub co najmniej 1/4 składu Rady Gminy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

  § 7

  Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu (quorum), chyba że ustawa stanowi inaczej.

  § 8

  1. Rada Gminy uchwala ramowy program działania na kadencję, określając w nim główne
  kierunki działania.
  2. Projekt uchwały w sprawie programu Rady przedkłada Radzie Gminy do uchwalenia
  Przewodniczący Rady.

  § 9

  1. Rada Gminy przyjmuje do 30 listopada przedłożony przez Przewodniczącego Rady plan pracy
  na rok następny.
  2. W pierwszym roku kadencji Rady Gminy termin określony w ust.1 wydłuża się do ostatniej
  sesji w danym roku.
  § 10

  Plany pracy Komisji Rady przedstawia Radzie Gminy Przewodniczący Rady.

  Posiedzenia Rady Gminy

  § 11

  Posiedzenie każdej sesji otwiera i prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

  § 12

  1. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady otwiera sesję wypowiadając formułę: „Otwieram Sesję Rady Gminy Domanice”. 2. Po otwarciu sesji prowadzący stwierdza na podstawie listy obecności quorum, a w przypadku jego braku zamyka posiedzenie ustalając następny termin posiedzenia.

  § 13

  1. Posiedzenia Rady Gminy są jawne.
  2. W lokalu należy zapewnić miejsca dla radnych, a także dla publiczności i zaproszonych gości.
  3. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba wynikająca z konieczności ochrony informacji
  określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, ochronie innych tajemnic
  ustawowo chronionych, jak również ze względu na ochronę prawa do prywatności osoby
  fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy, Rada Gminy może postanowić o wyłączeniu jawności
  obrad nad poszczególnymi punktami.
  4. W obradach, których jawność została wyłączona mogą uczestniczyć radni, Wójt, Sekretarz,
  Zastępca Wójta, Skarbnik, radca prawny i protokolant.
  5. Osoby uczestniczące w obradach niejawnych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy
  informacji, które uzyskały w trakcie obrad.

  § 14

  Projekt porządku obrad oraz listę zaproszonych gości ustala Przewodniczący Rady.

  § 15

  1. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad może wystąpić każdy radny lub Wójt Gminy.
  2. Obrady prowadzone są zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
  3. Zmiana w porządku obrad może być wprowadzona jeśli uzyska bezwzględną większość
  głosów ustawowego składu rady, a w przypadku sesji nadzwyczajnej wymagana jest
  dodatkowo zgoda wnioskodawcy.

  § 16

  1. Porządek obrad powinien zawierać punkt: „zapytania i wnioski”
  2. Każdy radny w punkcie porządku obrad „zapytania i wnioski” może zgłaszać się
  z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Gminy.
  Odpowiedzi udziela, odpowiednio do zakresu spraw: Przewodniczący Rady, Przewodniczący
  poszczególnych Komisji Rady, Wójt Gminy lub inna osoba przez niego wyznaczona.
  Radny ma prawo zażądania potwierdzenia uzyskanej odpowiedzi na piśmie.
  3. Odpowiedzi udziela się w punkcie porządku obrad: „odpowiedzi na zapytania i wnioski”.
  4. W przypadku niemożliwości udzielenia odpowiedzi, w trakcie punktu porządku obrad
  określonego w ust.3, wyjaśnienie powinno być udzielone pisemnie w terminie
  dwutygodniowym.
  5. Uprawnienia, o których mowa w ust.2 przysługują także sołtysom.

  § 17

  1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad,
  w tym zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących
  w sesji.
  2. W przypadku stwierdzenia, że w wystąpieniu swoim radny wyraźnie odbiega od przedmiotu
  obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodniczący Rady może
  przywołać radnego „do rzeczy”.
  3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w oczywisty sposób zakłóca
  porządek obrad bądź utrudnia prowadzenie sesji – Przewodniczący Rady przywołuje radnego
  „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku – może odebrać mu głos, fakt ten
  odnotowuje się w protokole sesji.

  § 18

  1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom spośród publiczności po uprzednim
  zgłoszeniu się ich do zabrania głosu.
  2. Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady Gminy,
  które zachowaniem swoim lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę
  sesji.

  § 19

  Właściwe warunki pracy Rady Gminy zapewnia Wójt.

  § 20

  Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący kończy sesję wypowiadając formułę:
  „Zamykam Sesję Rady Gminy Domanice”.

  Uchwały Rady Gminy

  § 21

  1. Rada Gminy sprawy rozpatrywane na posiedzeniach rozstrzyga podejmując uchwały. 2. Z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które są odnotowywane w protokole posiedzenia, uchwały są odrębnym dokumentem. 3. Uchwały Rady Gminy powinny zawierać przede wszystkim: 1) datę i tytuł, 2) podstawę prawną, 3) określenie zadań i w miarę możliwości środków ich realizacji, 4) określenie odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, 5) termin wejścia w życie i ewentualny czas jej obowiązywania, 6) przepisy końcowe i derogacyjne.

  § 22

  1. Uchwałę opatruje się rzymskim numerem sesji, arabskim numerem uchwały według kolejności jej podjęcia i rokiem podjęcia. Nowa numeracja rozpoczyna się z początkiem kadencji. 2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady. 3. Oryginał uchwały ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem z posiedzenia Rady Gminy.

  § 23

  1. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wystąpić: 1) Przewodniczący Rady 2) Wójt Gminy 3) stała Komisja Rady 4) grupa 4 radnych Rady Gminy. 2. Projekt uchwały składa się na piśmie Przewodniczącemu Rady. Projekt winien być opracowany zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, a w przypadku gdy wywołuje on skutki finansowe należy wskazać źródła ich pokrycia.

  § 24

  1. Propozycje zmian przedłożonego projektu mogą być składane do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad. Prowadzący poddaje pod głosowanie wnioski, rozpoczynając od najdalej idących. 2. Do propozycji zmiany projektu uchwały § 23 ust.2 stosuje się odpowiednio.

  § 25

  1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
  Rady Gminy w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
  2. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad lub Przewodniczący Komisji
  Skrutacyjnej, bezzwłocznie.
  § 26

  1. Zwykła większość głosów jest to więcej oddanych głosów „za” niż „przeciw”.
  2. Przy parzystej liczbie głosujących, bezwzględna większość głosów jest to ilość głosów
  „za” przewyższająca co najmniej o jeden głos połowę ważnie oddanych głosów (co najmniej
  50% plus jeden głos).
  3. Przy nieparzystej liczbie głosujących, bezwzględną większością głosów jest pierwsza liczba
  całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
  4. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady Gminy oznacza liczbę całkowitą głosów
  ważnie oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady Gminy,
  a zarazem połowie tej najbliższą.
  § 27

  1. Głosowanie jawne i imienne przeprowadza Przewodniczący Rady.
  2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Głosami ważnie oddanymi są
  głosy oddane „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
  3. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana na Sesji spośród Radnych.
  Komisja Skrutacyjna składa się co najmniej z 3 członków. Przewodniczącego Komisji
  Skrutacyjnej wybierają jej członkowie.
  § 28

  1.W głosowaniu jawnym, Radni głosują przez podniesienie ręki. Głosami ważnie oddanymi są głosy oddane “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”.
  2.Jeżeli przedmiotem głosowania jawnego jest więcej propozycji lub osób niż możliwości wyboru Radni oddają tylko głosy „za". Radny może oddać tyle głosów „za" ile jest możliwości wyboru.
  3.W głosowaniu, o którym mowa w ust. 2:
  1)w przypadku wymogu zwykłej większości – za wybrane uważa się te propozycje, które otrzymały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
  2)w przypadku wymogu bezwzględnej większości – za wybrane uważa się te propozycje, które otrzymały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, przewyższającą jednak połowę ważnie oddanych głosów.
  4.W głosowaniu, o którym mowa w ust. 2:
  1)jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do wyboru otrzymało dwie lub więcej propozycji o wyborze rozstrzyga drugie głosowanie, w którym przedmiotem głosowania są propozycje, które otrzymały równą liczbę głosów,
  2)jeżeli w drugim głosowaniu nie dokonano wyboru zgodnie z ust. 3, nie przeprowadza się kolejnego głosowania i uznaje się, że Rada Gminy nie dokonała wyboru.
  5.W przypadku głosowania nad wyborem osób – jeżeli liczba kandydatów jest równa
  lub mniejsza od liczby miejsc, głosowanie odbywa się jak w ust. 1.

  § 29

  1.W głosowaniu tajnym Radni głosują kartkami. Na karcie do głosowania umieszcza się propozycję będącą przedmiotem głosowania, a w przypadku głosowania nad wyborem osób nazwiska i imiona kandydatów w porządku alfabetycznym.
  2.W przypadku, gdy przedmiotem głosowania jest jedna propozycja na karcie do głosowania pod tą propozycją umieszcza się kratki z napisem: „za", „przeciw", „wstrzymuję się". Radny oddaje głos wpisując znak „x" w kratce przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie więcej
  niż jednego znaku lub brak znaku unieważniają głos.
  3.Jeżeli przedmiotem głosowania jest więcej propozycji lub osób niż możliwości wyboru,
  na karcie do głosowania wymienia się wszystkie propozycje umieszczając obok każdej z nich jedną kratkę. Radny oddaje głos przez postawienie znaku „x" w kratce obok wybranej propozycji. Postawienie znaku „x" przy większej liczbie propozycji niż jest możliwości wyboru lub nie postawienie znaku „x" przy żadnej propozycji powoduje nieważność głosu.
  4.Do głosowania tajnego stosuje się odpowiednio zapisy § 32 ust. 3 i 4.
  5. W przypadku głosowania nad wyborem osób – jeżeli liczba kandydatów jest równa
  lub mniejsza od liczby miejsc, obok nazwisk umieszcza się kratki z napisem „za", „przeciw", „wstrzymuję się". Radny może oddać tyle głosów ile jest możliwości wyboru. Radny oddaje głos wpisując znak „x” w kratce przy wybranym nazwisku. Wpisanie przy wybranym nazwisku więcej niż jednego znaku lub brak znaku unieważniają głos.

  § 30

  1. Głosowanie imienne przeprowadza się na przyjęty przez Radę pisemny wniosek co najmniej 4 Radnych.
  2. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że Radni kolejno wyczytywani z listy głosują: „za” lub „przeciw” lub „wstrzymuję się”. Przewodniczący Rady powtarza do protokołu głosowanie Radnego.

  Protokoły z sesji

  § 31

  1. Z każdego posiedzenia Rady Gminy sporządza się protokół, który winien zawierać:
  1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,
  2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3) porządek obrad,
  4) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych
  wniosków,
  5) czas trwania posiedzenia,
  6) podpis przewodniczącego obrad.
  2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi.
  3. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem kadencji Rady Gminy.
  4. Do protokołu dołącza się: listy obecności, podejmowane przez Radę Gminy uchwały oraz inne
  dokumenty związane ze sprawami będącymi przedmiotem obrad Rady Gminy.
  5. Protokół przyjmowany jest w głosowaniu na następnej Sesji, z wyłączeniem Sesji uroczystych.
  6. Radni mogą zgłaszać poprawki do protokołu do momentu głosowania określonego w ust.5.
  7. O uwzględnieniu poprawek decyduje Rada Gminy w głosowaniu.

  Rozdział 3. Radni

  § 32

  1. Podstawowym obowiązkiem radnego jest służyć Gminie i jej mieszkańcom.
  2. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z mieszkańcami w szczególności poprzez:
  1) informowanie wyborców o aktualnej sytuacji Gminy,
  2) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy,
  3) informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie Gminy,
  4) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców i przedstawianie
  ich organom właściwym do rozpatrzenia,
  5) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy,
  6) współdziałanie z organami jednostek pomocniczych.

  § 33

  1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Gminy i jej Komisji.
  2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady
  podpisem na listach obecności.
  3. Radny zobowiązany jest poinformować Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego
  Komisji o planowanych nieobecnościach z wyprzedzeniem. Najpóźniej w ciągu 7 dni od daty
  odbycia się sesji lub posiedzenia Komisji Rady radny powinien usprawiedliwić swoją
  nieobecność przed Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym Komisji.
  4. Opuszczając obrady przed ich zakończeniem radny zobowiązany jest poinformować o tym
  fakcie przewodniczącego obrad.
  5. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności członka Komisji Rady na posiedzeniach Komisji
  Rady, obligują Komisję Rady do wystąpienia wobec Rady Gminy z wnioskiem o odwołanie
  danego członka z jej składu.
  6. Raz do roku Przewodniczący Rady przedstawia Radzie Gminy informację o frekwencji
  na sesji Rady Gminy i posiedzeniach jej Komisji.
  § 34

  Radny nie może brać udziału w głosowaniu Rady Gminy ani Komisji Rady, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
  § 35

  1. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów
  podróży służbowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  2. Sołtysom, uczestniczącym w sesji przysługuje dieta w wysokości 1/2 diety wypłacanej
  radnemu.
  § 36

  1. Radni w ilości co najmniej 5 mogą tworzyć Kluby Radnych.
  2. Z chwilą ukonstytuowania się Klubu, jego Przewodniczący informuje o tym fakcie w formie
  pisemnej Przewodniczącego Rady, podając nazwę Klubu oraz skład osobowy potwierdzony
  podpisami członków.
  3. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów Radnych.
  4. W czasie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad sesji przedstawiciele
  Klubów mają prawo głosu w imieniu Klubu, po zgłoszeniu wystąpienia, najpóźniej
  przed rozpoczęciem dyskusji nad danym punktem porządku obrad.
  5. Radny może należeć tylko do jednego Klubu.
  6. Radny i Przewodniczący Klubu niezwłocznie informują Przewodniczącego Rady
  o wystąpieniu radnego z Klubu lub wstąpieniu radnego do Klubu.

  Rozdział 4. Komisje Rady

  § 37

  1. Rada Gminy może powoływać oraz rozwiązywać stałe i doraźne Komisje Rady
  do określonych zadań.
  2. Ustalenia składów liczbowych i osobowych stałych Komisji oraz wyboru
  ich przewodniczących dokonuje Rada Gminy na Sesji w ciągu 3 miesięcy po wyborach
  przeprowadzonych do rad gmin.
  3. Komisja doraźna ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, dla którego została powołana
  lub w terminie określonym w uchwale o jej powołaniu.

  § 38

  W zakresie swej właściwości Komisje Rady podejmują działania zmierzające do wykonania zadań Rady Gminy, a w szczególności inicjują działania Rady Gminy i opiniują projekty uchwał Rady Gminy.

  § 39

  1. Rada Gminy powołuje następujące stałe Komisje Rady:
  1) Rewizyjną
  2) Budżetu, Inicjatyw Gospodarczych i Handlu
  3) Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
  4) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Gospodarki Przestrzennej.
  2. Poza Komisjami Rady wymienionymi w ust.1 Rada Gminy może powoływać inne komisje
  Stałe.
  § 40

  1. Komisje Rady działają na posiedzeniach.
  2. Posiedzenie Komisji Rady zwołuje i ustala porządek dzienny Przewodniczący Komisji
  z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Przewodniczącego Rady lub 1/3 składu Komisji
  Rady. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni
  zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
  3. Wykonując swoje zadania Komisje Rady na posiedzeniach podejmują wnioski i opinie
  zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
  Komisji.
  4. Dla prawomocności posiedzenia wymagana jest obecność połowy składu Komisji Rady.
  5. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  6. Do protokołów z posiedzeń Komisji Rady oraz zasad udostępniania innych dokumentów
  związanych z wykonywaniem przez Komisję Rady zadań publicznych, stosuje się
  odpowiednio przepisy dotyczące protokołów oraz zasad udostępniania dokumentów i uchwał
  z posiedzeń Rady Gminy, z wyłączeniem zapisów dotyczących numerów uchwał.

  § 41

  1. W skład Komisji Rady wchodzą wyłącznie radni
  2. W skład Komisji Rady powinno wchodzić co najmniej 3 radnych.

  § 42

  1. Przewodniczącego Komisji Rady powołuje i odwołuje Rada Gminy. Przewodniczący
  Komisji Rady powoływany jest spośród radnych ze składu Komisji.
  2. Wiceprzewodniczącego Komisji Rady może wybrać Komisja na wniosek jej
  Przewodniczącego.
  3. Przewodniczący kieruje pracami Komisji oraz przewodniczy jej posiedzeniu

  § 43

  Do zadań stałych Komisji Rady należy w szczególności:
  1) rozpatrywanie i przygotowywanie spraw z zakresu działania Komisji Rady,
  2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych Komisji Rady przez Radę Gminy,
  3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
  4) kontrola wykonywania uchwał Rady Gminy w zakresie spraw należących do Komisji Rady.

  § 44

  1. Komisje Rady są zobowiązane do wzajemnego informowania się o sprawach będących
  przedmiotem zainteresowania więcej niż jednej Komisji Rady.
  2. Realizacja postanowienia zawartego w ust.1 następuję przez:
  1) wspólne posiedzenie zainteresowanych Komisji Rady,
  2) udostępnienie własnych protokołów, opracowań i analiz.
  3. Komisja Rewizyjna może zwrócić się do poszczególnych Komisji Rady z wnioskiem
  o wyrażenie opinii w sprawach należących do działania tej Komisji Rady, a będącej
  przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej.

  Rozdział 5. Komisja Rewizyjna
  § 45

  1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek
  organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, opiniuje wykonanie budżetu i występuje
  z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
  2. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli z punktu widzenia przestrzegania prawa, a także
  interesu Gminy, uwzględniając kryterium sprawności, gospodarności i rzetelności.

  § 46

  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1) okresowa kontrola działalności finansowej Wójta
  2) kontrola i ocena rocznego sprawozdania z działalności finansowej Wójta i realizacji zadań
  gospodarczych w Gminie
  3) przedstawianie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta
  4) wykonywanie zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli
  5) wstępne rozpatrywanie i ocena skarg na Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych
  oraz przygotowywanie opinii i wniosków w tej sprawie na sesję
  6) zapoznawanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy
  i jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Gminie przez uprawnione organy
  zewnętrzne
  7) kontrola:
  a) rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do organów Gminy,
  b) sposobu rozpatrywania i załatwiania wniosków i zapytań radnych,
  c) stanu realizacji uchwał Rady Gminy.
  § 47

  Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje i przewodniczy jej obradom Przewodniczący, a w razie nieobecności Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący.

  § 48

  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie planu pracy przedłożonego Radzie Gminy.
  2. W planie pracy uwzględnia się w szczególności:
  1) terminy i tematy posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
  2) wstępne terminy i przedmiot planowanych przez Komisję Rewizyjną działań kontrolnych.
  3. Konkretny termin kontroli ustala Przewodniczący Rady i zawiadamia kierownika jednostki
  kontrolowanej.
  4. Do pomocy przy czynnościach kontrolnych Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy
  osób spoza jej składu, w tym w szczególności biegłych z zakresu dziedzin objętych kontrolą.
  Ponadto Komisja Rewizyjna może zwrócić się do specjalistów o przeprowadzenie ekspertyzy
  konkretnego problemu.
  § 49

  1.Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
  kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić
  kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
  2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa
  w ust.1, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego
  wyjaśnienia.
  § 50

  Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli z punktu widzenia przestrzegania prawa, a także interesu Gminy, uwzględniając kryterium gospodarności i rzetelności.

  § 52

  Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Rady.

  § 53

  Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół.

  § 54

  Komisja Rewizyjna może występować do Rady Gminy z wnioskiem o podjęcie uchwały
  w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez uprawnione organy zewnętrzne (Regionalna Izba Obrachunkowa, Najwyższa Izba Kontroli, inne organy kontroli).

  DZIAŁ III. ORGAN WYKONAWCZY I JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

  Rozdział 1. Wójt Gminy

  § 55

  Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

  § 56

  Wójt nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych.

  § 57

  1.Pracodawcą Wójta jest Urząd Gminy.
  2.Czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy. Pozostałe czynności – wyznaczona przez Wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze uchwały.

  § 58

  W przypadku nieobecności Wójta, funkcję Wójta sprawuje jego zastępca.

  § 59

  1.Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy.
  2.Urząd Gminy jest gminną jednostką budżetową, pełniącą funkcję aparatu pomocniczego Wójta, która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Wójta funkcji organu wykonawczego gminy.
  3.Zastępcę Wójta powołuje i odwołuje Wójt.
  4.Stosunek pracy z powołanym przez Radę Skarbnikiem Gminy, nawiązuje Wójt przez wręczenie tej osobie, aktu nawiązania stosunku pracy z powołania.

  Rozdział 2. Jednostki pomocnicze Gminy

  § 60

  Jednostki pomocnicze (sołectwa) tworzone są na podstawie uchwały Rady Gminy podjętej:
  1) z inicjatywy Rady Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,
  które odbywają się w następujących formach:
  a) zebrań mieszkańców danej miejscowości, w której uczestniczy co najmniej 1/5 stałych
  mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin,
  b) przyjmowania zgłoszeń, uwag, wniosków i opinii do projektu uchwały wyłożonego
  do wglądu przez 7 dni w Urzędzie Gminy.
  2) z inicjatywy mieszkańców na pisemny wniosek co najmniej 1/5 stałych mieszkańców danej
  miejscowości posiadających czynne prawo wyborcze do Rad Gmin.

  DZIAŁ IV. PRZEPISY KOŃCOWE

  § 61

  Zmiana statutu może być dokonana w trybie jego uchwalania.

  Przewodnicząca Rady Gminy
  mgr Jolanta Urbanek

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 10.07.2019
  Podpisał: Marcin Rombel
  Dokument z dnia: 10.07.2019
  Dokument oglądany razy: 2823
Urząd Gminy Domanice