A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 19.09.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja treści

  Organizacje pozarządowe


  PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018 R.

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem:

  1. „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”;
  2. „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na 2018r. ”

  Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie programów.

   

  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać:

  -  e-mailem  na adres:  gopsdomanice@wp.pl;

  -  faxem: nr (25) 63-129-83.

  Czekamy na Państwa propozycje do dnia 22 września 2017 roku.

   

                                                                                  Wójt Gminy Domanice

                                                                                       Jerzy Zabłocki

   


  SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2016 ROK

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji   „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2016 rok”;

   

                                                                                  Wójt Gminy Domanice

                                                                                       Jerzy Zabłocki

  msword Sprawozdanie


  Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2016r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w których organizowane będą zajęcia pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz imprezy profilaktyczne jako alternatywa dla patologicznych i dysfunkcyjnych zachowań w tym realizacja programu terapeutycznego dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Do konkursu ofert przystąpił jeden oferent Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, który uzyskał 80 punktów konkursowych i tym samym spełnił wszelkie kryteria wymagana do realizacji zadania na terenie naszej gminy. Serdecznie gratulujemy !!!

  Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

   

                                                                                                                             Wójt

                                                                                                             /-/ Jerzy Zabłocki

  msword Zarządzenie w sprawie wyboru oferty


  Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 27 grudnia 2016r. powołał Komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w następującym składzie osobowym:

  1. Danuta Szklarz

  2. Halina Woźna

  3. Alina Rosa.

  Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

   

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                              /-/ Jerzy Zabłocki

  msword Zarządzenie powołania komisji 2017r.

   


  Informujemy, że od dnia 17 sierpnia br. obowiązują nowe formularze wzorów ofert i ramowych wzorów umów w sprawie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Złożona oferta powinna być zatem sporządzona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r., poz. 1300).

   

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                             /-/ Jerzy Zabłocki

   


  OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku ogłaszanego przez Gminę Domanice.

  Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosił nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku ogłaszanego przez Gminę Domanice. W załączeniu ogłoszenie o naborze.

   

                                                                                                      Wójt Gminy Domanice

                                                                                                           Jerzy Zabłocki

  msword ogłoszenie dla kandydatow 2017


  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w Gminie Domanice w zakresie pomocy społecznej.

  Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w Gminie Domanice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w których realizowane będą zajęcia pozaszkolne, zajęcia sportowo rekreacyjne oraz imprezy profilaktyczne jako alternatywa dla patologicznych i dysfunkcyjnych zachowań, w tym realizacja programu terapeutycznego dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem.

   

                                                                                                   Wójt Gminy Domanice

                                                                                                         Jerzy Zabłocki

  msword Ogłoszenie


  PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 R. UCHWALONY !!!

  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich do zapoznania się z uchwalonym 14 listopada 2016r. przez Radę Gminy Domanice Programem profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, na 2017 rok.

  mswordprogram alkoholowy na 2017 rok Domanice

                                                                                                      Wójt Gminy Domanice

                                                                                                           Jerzy Zabłocki


  PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R. UCHWALONY !!!

  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich a w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z uchwalonym 14 listopada 2016r. przez radę Gminy Domanice Programem współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

  mswordprogram współpracy z organizacjami 2017

                                                                                                      Wójt Gminy Domanice

                                                                                                              Jerzy Zabłocki


  Wójt Gminy Domanice przedstawia Państwu protokół z konsultacji projektu "Rocznego programu Współpracy Gminy Domanice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

  Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem.

  msword protokol_z_konsultacji_2017


  ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

  msword UCHWAŁA RG Domanice ws wspólpracy z organizacjami pozarządowymi 2017

  msword ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na 2017


  PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R.

  Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.

  Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

   

  Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać:

  -  osobiście do UG Domanice (08-113 Domanice 52);

  -  e-mailem  na adres:  ugdomanice@wp.pl;

  -  faxem: nr (25) 63-129-82.

  Czekamy na Państwa propozycje do dnia 7 października 2016 roku.

  Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na 2017 r.,  który poddany będzie konsultacjom.

   

                                                                                  Wójt Gminy Domanice

                                                                                       Jerzy Zabłocki


  Wójt Gminy Domanice zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice, a także zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 9.02.2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

  msword Zarządzenie w sprawie wyboru oferty


  Wójt Gminy Domanice zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice, a także zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 8/2016 z dnia 4.02.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  mswordZarządzenie ws powołania komisji konkursowej organizacje pozarządowe


  O G Ł O S Z E N I E DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
  o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku ogłoszonego przez Gminę Domanice.

  mswordOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej


  ZARZĄDZENIE Nr 1/2016  WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 8 stycznia 2016r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

  mswordZARZĄDZENIE Nr 1  2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 08.01.2016r


  Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich mieszkańców gminy oraz organizacje pozarządowe do zapoznania się z Rocznym Programem Współpracy Gminy Domanice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.

  mswordRoczny program współpracy na 2016r.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 19.09.2017
  Podpisał: Marlena Paczek
  Dokument z dnia: 19.09.2017
  Dokument oglądany razy: 1508
Urząd Gminy Domanice