A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 28.11.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja treści

  Obwieszczenia/zawiadomienia

  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

  obwieszczenie 1


  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

  obwieszczenie 2


  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.

  Obwieszczenie


  Zawiadomienie ,,Budowa odcinków linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce Ujrzanów"

  Zawiadomienie


  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych. 

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

  Obwieszczenie


  Umowa na wykonanie projektu realizowanego przez Gminę Domanice  polegającego na budowie (mikroinstalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pomp ciepła) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa IV  Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) 

  Umowa

  Komunikat w sprawie instalacji OZE


  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji  Wójta Gminy  Domanice Nr GGOŚR.6220.4.2015 z dnia 01 grudnia 2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Przebudowie drogi gminnej nr 3655024 Olszyc Włościański - Olszyc Folwark gm. Domanice.

  Obwieszczenie


  Projekt  Aktualizacji    Strategii   Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Domanice  na  lata  2016-2020.

  Ogłoszenie Wójta Gminy Domanice

  Projekt aktualizacji-gmina Domanice


  Projekt  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  gminy   Domanice.

  PGN Domanice-zał.do uchwały


  Obwieszczenie w sprawie zgromadzenia materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o zmianie decyzji GGOŚR.6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej Nr 3655024 Olszyc Włościański – Olszyc Folwark gm. Domanice.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej Nr 3655024 Olszyc Włościański – Olszyc Folwark gm. Domanice.

  Obwieszczenie


   Budowa kanalizacji Olszyc Szlachecki,Olszyc Folwark, Olszyc Włościański.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 3655024 Olszyc Włościański- Olszyc Folwark".

  Obwieszczenie


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznej.

  Zawiadomienie-fotowoltaika


  Fotowoltaika

  Zawiadomienie-stolarnia


  Obwieszczenie Wójta Gminy Domanice z dnia 24.09.2015r. Nr GGOŚR.6220.5.2015r.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  Obwieszczenie o okręgach wyborczych


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji  Wójta Gminy  Domanice Nr GGOŚR.6220.4.2015 z dnia 28.08.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 3655024 Olszyc Włościański – Olszyc Folwark  gm. Domanice.

  Obwieszczenie-budowa drogi gminnej Olszyc


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji  Wójta Gminy  Domanice Nr GGOŚR.6220.3.2015 z dnia 27.08.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 3655018 Domanice-Kolonia - Podzdrój gm. Domanice.

  Obwieszczenie- budowa drogi gminnej


  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Nr nr 3655004 Przywory Duże- Przywory Małe- Drupia w miejscowości Przywory Małe.

  Obwieszczenie decyzja środowiskowa


  Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Przywory Duże, Przywory Małe, Podzdrój, Pieńki, Domanice-Kolonia.

  Obwieszczenie- budowa sieci kanalizacji sanitarnej


  Informacja Wójta Gminy Domanice - Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym – susza

  Informacja Wójta Gminy Domanice Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.pdf       wniosek_susza.pdf      


  Zawiadomienie- obwieszczenie w sprawie przedsięwzięć polegających na przebudowie drogi Przywory Duże- Przywory Małe- Drupia, przebudowie drogi  Domanice Kolonia- Podzdrój , przebudowie drogi  Olszyc Włościański - Olszyc Folwark

  Zawiadomienie- obwieszczenie- przebudowa dróg


  Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na planowanego przedsięwzięcia na  środowisko.

  Postanowienie- Kanalizacja-Pieńki, Podzdrój


  Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów  niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na:

  Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Przywory Duże, Przywory Małe, Pieńki, Podzdrój, Domanice-Kolonia gm. Domanice.

  Obwieszczenie_budowa sieci sanitarnej


  Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie Wójta Gminy Domanice z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji do spraw referendum są wyznaczone przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 3655018 Domanice-Kolonia - Podzdrój

  Kanalizacja I etap 2015-13_Podzdroj.pdf


  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 3655024 Olszyc Włościański - Olszyc Folwark

  Kanalizacja I etap 2015-13_Olszyc.pdf


  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 3655004 Przywory Duże-Przywory Małe-Drupia

  Kanalizacja I etap 2015-13.pdf


  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.07.2015r. ( decyzja o budowie sieci kanalizacji sanitarnej)

  obwieszczenie_san_kanal_14072015.pdf


  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego Na podstawie : -art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r Nr 80 z póz. zm) - art.10 i 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kpa tekst jednolity Dz.U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z póż. zm)

  msword decyzja-celu-_publicznego.doc


   

  Oświadczenie GPKOC/1/04

  Wójt Gminy Domanice w imieniu Urzędu Gminy w Domanicach oświadcza , że zabezpieczeniem pożyczki ze środków WFOŚiGW na „ Termomodernizację budynku gimnazjum w Domanicach Kolonii będzie weksel własny in blanco.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 28.11.2016
  Podpisał: Danuta Szklarz
  Dokument z dnia: 28.11.2016
  Dokument oglądany razy: 3345
Urząd Gminy Domanice