A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 09.06.2016, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja treści

  Obwieszczenia/zawiadomienia

   


  Umowa na wykonanie projektu realizowanego przez Gminę Domanice  polegającego na budowie (mikroinstalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, pomp ciepła) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  RPO WM 2014-2020, Oś priorytetowa IV  Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) 

  Umowa

  Komunikat w sprawie instalacji OZE


  Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o ustaleniu strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji  Wójta Gminy  Domanice Nr GGOŚR.6220.4.2015 z dnia 01 grudnia 2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Przebudowie drogi gminnej nr 3655024 Olszyc Włościański - Olszyc Folwark gm. Domanice.

  Obwieszczenie


  Projekt  Aktualizacji    Strategii   Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Domanice  na  lata  2016-2020.

  Ogłoszenie Wójta Gminy Domanice

  Projekt aktualizacji-gmina Domanice


  Projekt  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  dla  gminy   Domanice.

  PGN Domanice-zał.do uchwały


  Obwieszczenie w sprawie zgromadzenia materiałów i dowodów niezbędnych do wydania decyzji o zmianie decyzji GGOŚR.6220.4.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej Nr 3655024 Olszyc Włościański – Olszyc Folwark gm. Domanice.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej Nr 3655024 Olszyc Włościański – Olszyc Folwark gm. Domanice.

  Obwieszczenie


   Budowa kanalizacji Olszyc Szlachecki,Olszyc Folwark, Olszyc Włościański.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi gminnej nr 3655024 Olszyc Włościański- Olszyc Folwark".

  Obwieszczenie


  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznej.

  Zawiadomienie-fotowoltaika


  Fotowoltaika

  Zawiadomienie-stolarnia


  Obwieszczenie Wójta Gminy Domanice z dnia 24.09.2015r. Nr GGOŚR.6220.5.2015r.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

  Obwieszczenie o okręgach wyborczych


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji  Wójta Gminy  Domanice Nr GGOŚR.6220.4.2015 z dnia 28.08.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 3655024 Olszyc Włościański – Olszyc Folwark  gm. Domanice.

  Obwieszczenie-budowa drogi gminnej Olszyc


  Obwieszczenie o wydaniu decyzji  Wójta Gminy  Domanice Nr GGOŚR.6220.3.2015 z dnia 27.08.2015r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 3655018 Domanice-Kolonia - Podzdrój gm. Domanice.

  Obwieszczenie- budowa drogi gminnej


  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi Nr nr 3655004 Przywory Duże- Przywory Małe- Drupia w miejscowości Przywory Małe.

  Obwieszczenie decyzja środowiskowa


  Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Przywory Duże, Przywory Małe, Podzdrój, Pieńki, Domanice-Kolonia.

  Obwieszczenie- budowa sieci kanalizacji sanitarnej


  Informacja Wójta Gminy Domanice - Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym – susza

  Informacja Wójta Gminy Domanice Szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.pdf       wniosek_susza.pdf      


  Zawiadomienie- obwieszczenie w sprawie przedsięwzięć polegających na przebudowie drogi Przywory Duże- Przywory Małe- Drupia, przebudowie drogi  Domanice Kolonia- Podzdrój , przebudowie drogi  Olszyc Włościański - Olszyc Folwark

  Zawiadomienie- obwieszczenie- przebudowa dróg


  Postanowienie w sprawie nie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na planowanego przedsięwzięcia na  środowisko.

  Postanowienie- Kanalizacja-Pieńki, Podzdrój


  Zawiadomienie o zgromadzeniu materiałów  niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na:

  Budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Przywory Duże, Przywory Małe, Pieńki, Podzdrój, Domanice-Kolonia gm. Domanice.

  Obwieszczenie_budowa sieci sanitarnej


  Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego  na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie Wójta Gminy Domanice z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji do spraw referendum są wyznaczone przez Wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

  Obwieszczenie


  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi nr 3655018 Domanice-Kolonia - Podzdrój

  Kanalizacja I etap 2015-13_Podzdroj.pdf


  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 3655024 Olszyc Włościański - Olszyc Folwark

  Kanalizacja I etap 2015-13_Olszyc.pdf


  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 3655004 Przywory Duże-Przywory Małe-Drupia

  Kanalizacja I etap 2015-13.pdf


  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania z dnia 14.07.2015r. ( decyzja o budowie sieci kanalizacji sanitarnej)

  obwieszczenie_san_kanal_14072015.pdf


  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego Na podstawie : -art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r Nr 80 z póz. zm) - art.10 i 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kpa tekst jednolity Dz.U z 2000 r Nr 98 poz.1071 z póż. zm)

  msword decyzja-celu-_publicznego.doc


   

  Oświadczenie GPKOC/1/04

  Wójt Gminy Domanice w imieniu Urzędu Gminy w Domanicach oświadcza , że zabezpieczeniem pożyczki ze środków WFOŚiGW na „ Termomodernizację budynku gimnazjum w Domanicach Kolonii będzie weksel własny in blanco.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
  Publikacja dnia: 09.06.2016
  Podpisał: Danuta Szklarz
  Dokument z dnia: 09.06.2016
  Dokument oglądany razy: 2122
Urząd Gminy Domanice