A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP Urząd Gminy Domanice
BIP.gov.pl

    Organizacje pozarządowe

    Nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice w 2020 roku.

    mswordzarzadzenie_nr_22_2020_w_sprawie_rozstrzygnięcia_otwartego_konkursu

    mswordPrzedłużenie terminu rozpatrzenia wniosków

    mswordwzór umowy

    mswordogloszenie_dotacja_sport_2020

    mswordkomisja_konkursowa_2020

    msword zalacznik_1_dotacje


    ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 2 stycznia 2020 r.

     mswordZarządzenie 3/2020


    ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 2 stycznia 2020 r.

    mswordZarządzenie 2/2020


    Powołanie Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    mswordZarządzenie 1/2020


    Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych w zakresie:

    - „ Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”

    - „ Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminie Domanice".

    mswordogoszenie_o_naborze_org_pozarz

    mswordzarzadzenie_69_2019

    mswordzarzadzenie_70_2019

     


    Sprawozdanie Wójta Gminy Domanice z realizacji Programu Współpracy Gminy Domanice  z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.             

    msword   Sprawozdanie          


    Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta miny Domanice z dnia 2 stycznia 2019 r.

    w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2019: „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym.

    mswordZarządzenie Nr 2/2019


    Zarządzenie Nr 1/2019 Wójta Gminy Domanice z dnia 2 stycznia 2019 roku

    w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku, zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej : „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice.

     mswordZarządzenie Nr 1/2019


    Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Domanice z dnia 27 grudnia 2018 roku,

    w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2019 rok, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

    mswordZarządzenie Nr 55/2018


    Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu 06.12.2018 r. ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie:

    „ Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”

    „ Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminie Domanice".

    mswordOgłoszenie o naborze kandydatów

    mswordZarządzenie 50/2018

    mswordZarządzenie 51/2018

    mswordFormularz


    ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 R.

    Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

     

                                                                                         Jerzy Zabłocki

                                                                                 Wójt Gminy Domanice

    mswordZaproszenie do konsultacji społecznych na 2019

    msword Projekt Uchwały RG Domanice ws współpracy z organizacjami pozarządowymi 2019


    PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2019 ROK; PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2019 ROK ORAZ PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY GMINY DOMANICE NA LATA 2019 - 2021.

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem:

    1. „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”;
    2. „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na 2019 r. ”
    3. "Programu Wspierania Rodziny Gminy Domanice na lata 2019-2021".

    Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie programów.

     Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać e-mailem  na adres:  gopsdomanice@wp.pl.

    Czekamy na Państwa propozycje do dnia 5 października 2018 r.

     

                                                                                    Wójt Gminy Domanice

                                                                                         Jerzy Zabłocki

     


    SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2017 ROK

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2017 rok”;

     

                                                                                   Wójt Gminy Domanice

                                                                                         Jerzy Zabłocki

    mswordSprawozdanie za 2017 rok

     


     

    Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 59/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 27  grudnia 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018: "Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym". Do konkursu ofert przystąpił jeden oferent Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, który uzyskał 20 punktów konkursowych i tym samym spełnił wszelkie kryteria wymagana do realizacji zadania na terenie naszej gminy. Serdecznie gratulujemy !!!

    Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

     

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                              /-/ Jerzy Zabłocki

     mswordZarządzenie Nr 59/2017


    Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 58/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 27  grudnia 2017 r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej: "Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice". Do konkursu ofert przystąpił jeden oferent Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, który uzyskał 20 punktów konkursowych i tym samym spełnił wszelkie kryteria wymagana do realizacji zadania na terenie naszej gminy. Serdecznie gratulujemy !!!

    Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

     

                                                                                                                 Wójt

                                                                                                         /-/ Jerzy Zabłocki

    msword Zarządzenie Nr 58/2017


    Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 57/2017 Wójta Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2017 r. powołał Komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2018 rok w następującym składzie osobowym:

    1. Danuta Szklarz

    2. Halina Woźna

    3. Alina Rosa.

    Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

     

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                /-/ Jerzy Zabłocki

    msword Zarządzenie komisja


    Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23.11.2017 r. ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie:

     

    1. Pomocy społecznej: Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Domanice.

    2. Ochrony i promocji zdrowia wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018: Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice, w szczególności pochodzących z rodzin  z problemem alkoholowym.

     

    Ponadto, informuję że w dniu dzisiejszym ogłaszam nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego na 2018 r. W załączeniu ogłoszenie o naborze.

     

    Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniami.

     

                                                                                                                    Wójt

                                                                                                           /-/ Jerzy Zabłocki

     

    msword Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej

    msword Zarządzenie 52 w sprawie konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na 2018 rok

    msword Zarządzenie 53 w sprawie konkursu ofert na realizacje zadania publicznego na 2018 rok

     


    PROGRAMY PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 R. UCHWALONE PRZEZ RADĘ GMINY DOMANICE !!!

    Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich do zapoznania się z uchwalonymi dnia 25 października 2017 r. przez Radę Gminy Domanice programami:

    1. Profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, na 2018 rok,

    2. Współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok.

     

                                                                                                        Wójt Gminy Domanice

                                                                                                             Jerzy Zabłocki

    msword Program alkoholowy na 2018 rok

    msword Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

     


    Wójt Gminy Domanice przedstawia Państwu protokół z konsultacji projektu

    „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018”.

    Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem.

     

                                                                    Jerzy Zabłocki - Wójt Gminy Domanice

     msword Protokół


    Wójt Gminy Domanice przedstawia Państwu protokół z konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok".

    Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem.

     

                                                                 Jerzy Zabłocki - Wójt Gminy Domanice

    msword Protokół


    ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018R.

     

    Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

    Termin rozpoczęcia konsultacji oznacza się na dzień:  9 października 2017 roku, termin zakończenia  konsultacji na dzień: 24 października 2017 roku.

    msword Zaproszenie

    Projekt uchwały


    ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018R.

    Szanowni Państwo,  zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Domanice na rok 2018”.

    Termin rozpoczęcia konsultacji oznacza się na dzień:  9 października 2017 roku, termin zakończenia  konsultacji na dzień: 24 października 2017 roku.

    msword Zaproszenie

    msword Projekt uchwały


    PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018 R.

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem:

    1. „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok”;
    2. „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice na 2018r. ”

    Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie programów.

     

    Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać:

    -  e-mailem  na adres:  gopsdomanice@wp.pl;

    -  faxem: nr (25) 63-129-83.

    Czekamy na Państwa propozycje do dnia 22 września 2017 roku.

     

                                                                                    Wójt Gminy Domanice

                                                                                         Jerzy Zabłocki

     


    SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2016 ROK

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz organizacje pozarządowe i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji   „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za 2016 rok”;

     

                                                                                    Wójt Gminy Domanice

                                                                                         Jerzy Zabłocki

    msword Sprawozdanie


    Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 57/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2016r. dokonał rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w których organizowane będą zajęcia pozaszkolne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz imprezy profilaktyczne jako alternatywa dla patologicznych i dysfunkcyjnych zachowań w tym realizacja programu terapeutycznego dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Do konkursu ofert przystąpił jeden oferent Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, który uzyskał 80 punktów konkursowych i tym samym spełnił wszelkie kryteria wymagana do realizacji zadania na terenie naszej gminy. Serdecznie gratulujemy !!!

    Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

     

                                                                                                                               Wójt

                                                                                                               /-/ Jerzy Zabłocki

    msword Zarządzenie w sprawie wyboru oferty


    Wójt Gminy Domanice informuje, że Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 27 grudnia 2016r. powołał Komisję konkursową opiniującą oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na 2017 rok w następującym składzie osobowym:

    1. Danuta Szklarz

    2. Halina Woźna

    3. Alina Rosa.

    Zachęcam do zapoznania się z treścią zarządzenia.

     

                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                /-/ Jerzy Zabłocki

    msword Zarządzenie powołania komisji 2017r.

     


    Informujemy, że od dnia 17 sierpnia br. obowiązują nowe formularze wzorów ofert i ramowych wzorów umów w sprawie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Złożona oferta powinna być zatem sporządzona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r., poz. 1300).

     

                                                                                                                          Wójt

                                                                                                               /-/ Jerzy Zabłocki

     


    OGŁOSZENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku ogłaszanego przez Gminę Domanice.

    Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosił nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku ogłaszanego przez Gminę Domanice. W załączeniu ogłoszenie o naborze.

     

                                                                                                        Wójt Gminy Domanice

                                                                                                             Jerzy Zabłocki

    msword ogłoszenie dla kandydatow 2017


    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w Gminie Domanice w zakresie pomocy społecznej.

    Wójt Gminy Domanice informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w Gminie Domanice w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w których realizowane będą zajęcia pozaszkolne, zajęcia sportowo rekreacyjne oraz imprezy profilaktyczne jako alternatywa dla patologicznych i dysfunkcyjnych zachowań, w tym realizacja programu terapeutycznego dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zachęcam do zapoznania się z ogłoszeniem.

     

                                                                                                     Wójt Gminy Domanice

                                                                                                           Jerzy Zabłocki

    msword Ogłoszenie


    PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 R. UCHWALONY !!!

    Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich do zapoznania się z uchwalonym 14 listopada 2016r. przez Radę Gminy Domanice Programem profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, na 2017 rok.

    mswordprogram alkoholowy na 2017 rok Domanice

                                                                                                        Wójt Gminy Domanice

                                                                                                             Jerzy Zabłocki


    PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R. UCHWALONY !!!

    Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich a w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z uchwalonym 14 listopada 2016r. przez radę Gminy Domanice Programem współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

    mswordprogram współpracy z organizacjami 2017

                                                                                                        Wójt Gminy Domanice

                                                                                                                Jerzy Zabłocki


    Wójt Gminy Domanice przedstawia Państwu protokół z konsultacji projektu "Rocznego programu Współpracy Gminy Domanice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".

    Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem.

    msword protokol_z_konsultacji_2017


    ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

    projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”

    msword UCHWAŁA RG Domanice ws wspólpracy z organizacjami pozarządowymi 2017

    msword ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na 2017


    PROPOZYCJE DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DOMANICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 R.

    Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad tworzeniem „Programu współpracy Gminy Domanice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok”.

    Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego treść określi zakres i zasady współdziałania Gminy z sektorem pozarządowym w przyszłym roku.

     

    Swoje sugestie i uwagi można zgłaszać:

    -  osobiście do UG Domanice (08-113 Domanice 52);

    -  e-mailem  na adres:  ugdomanice@wp.pl;

    -  faxem: nr (25) 63-129-82.

    Czekamy na Państwa propozycje do dnia 7 października 2016 roku.

    Po ich zebraniu i analizie zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na 2017 r.,  który poddany będzie konsultacjom.

     

                                                                                    Wójt Gminy Domanice

                                                                                         Jerzy Zabłocki


    Wójt Gminy Domanice zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice, a także zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 11/2016 z dnia 9.02.2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

    msword Zarządzenie w sprawie wyboru oferty


    Wójt Gminy Domanice zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Domanice, a także zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 8/2016 z dnia 4.02.2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

    mswordZarządzenie ws powołania komisji konkursowej organizacje pozarządowe


    O G Ł O S Z E N I E DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
    o naborze kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w 2016 roku ogłoszonego przez Gminę Domanice.

    mswordOgłoszenie o naborze do komisji konkursowej


    ZARZĄDZENIE Nr 1/2016  WÓJTA GMINY DOMANICE z dnia 8 stycznia 2016r.
    w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób – prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

    mswordZARZĄDZENIE Nr 1  2016 Wójta Gminy Domanice z dnia 08.01.2016r


    Wójt Gminy Domanice zachęca wszystkich mieszkańców gminy oraz organizacje pozarządowe do zapoznania się z Rocznym Programem Współpracy Gminy Domanice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.

    mswordRoczny program współpracy na 2016r.

     
    ⇑ do góry strony ⇑
    Opublikował: Łukasz Piwowarczyk
    Publikacja dnia: 30.04.2020
    Podpisał: Marcin Rombel
    Dokument z dnia: 30.04.2020
    Dokument oglądany razy: 2915
Urząd Gminy Domanice